Bilimsel Hazırlık Öğrencilerinin Dikkatine

Lisansüstü Bilimsel Hazırlık öğrencileri aşağıda belirtilen dersleri GSIS üzerinden seçmelidirler. Derslerden muafiyet talebinde bulunacak öğrencilerin ders kayıt haftası süresi içerisinde ilgili dersin ders içeriklerini, transkript (imzalı, mühürlü)  dilekçesi ile birlikte bölüme iletmesi gerekmektedir.

 

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Alan dışı Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

 

DERS

1

BYM1512 Mühendisler için Organik Kimya Gr:1

2

BYM3782 Biyoreaktör Tasarımı Gr:1 

3

BYM222 Hücre Biyolojisi ve Hücresel Mekanizmalar Gr:1

4

BYM222 Biyomalzemeler Gr:1

 

 

 

Biyomühendislik Anabilim Dalı Lisansüstü Programlarına kayıtlı bilimsel hazırlık öğrencilerinin kendilerine tanımlanan dersleri Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları (15.1: 29.12.2021/12-15 gün ve sayılı Senato kararı) gereği en çok 2 yarıyılda almak ve en az CC ile geçmek zorundadır. Biyomühendislik Bölümü’nde her bir ders sadece bir yarıyılda açıldığı için bilimsel hazırlık öğrencileri kendilerine tanımlanan dersleri tanımlandığı dönemde almak durumundadır. Aksi halde öğrenci bir sonraki dönemde dersler açılmadığı için alamayacaktır ve senato kararları gereği iki yarıyıl sonunda derslerini başaramadığı için ilişiği kesilebilecektir. Bu durumda ortaya çıkacak olan mağduriyetten öğrencinin kendisi sorumludur.

 

Senato Esasları ilgili bölüm:

Bilimsel Hazırlık Programı 

MADDE 18-(1) Alan dışı olarak yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıt hakkı kazanan adayların eksikliklerini gidermek amacıyla aday değerlendirme jürisi tarafından belirlenen bilimsel hazırlık programı uygulanır. Alan içi ve alan dışı tanımları, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun kararı ile ilgili programlar için yeniden belirlenebilir.

(2) Alan içi olarak yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıt hakkı kazanan diğer yükseköğretim kurumlarından mezun adayların eksikliklerini gidermek amacıyla aday değerlendirme jürisi önerisi, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili EYK kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(3) Her bir adaya özel, yüksek lisans öğrencileri için lisans; doktora öğrencileri için ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşan bilimsel hazırlık programı belirlenir. Adaya özel olarak belirlenen daha önceden aldığı ve başarılı olduğu derslerin dışındaki dersleri içeren bilimsel hazırlık programı tanımlanarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenen takvim içerisinde öğrenci otomasyon sistemine girilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok 2 (iki) yarıyıl olup, ilgili süre öğrencinin programa kayıt yaptırdığı dönem başlar ve bu esaslarda belirtilen lisansüstü programı sürelerine dâhil edilemez. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı en az 3 (üç), en fazla 8 (sekiz) dersten oluşur. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılamaz. Bu derslerden alınan notlar lisansüstü AGNO hesabına dâhil edilmez. 

(6) Bilimsel hazırlık programındaki lisansüstü öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili öğrenim seviyesinde lisansüstü derslerinden her dönem için en fazla 2 (iki) dersi, anabilim/anasanat dalı başkanı görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile alabilir.

(7) Lisans seviyesindeki bilimsel hazırlık dersleri için dersin başarı notu en az CC (2.00/4.00) ve yüksek lisans seviyesindeki bilimsel hazırlık dersleri için başarı notu ise en az CB (2.50/4.00) olmak kaydıyla başarı notları AGNO’ya dahil edilmez.