MAZERET SINAVLARI HAKKINDA

•Hastalık halinde; hastalığın en az 3 (üç) günlük bir raporla belgelenmesi (Özel muayenehaneler hariç) ve raporun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunulması gerekmektedir.

•Raporlu bulunan tarihlerde sınava girdiği tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. İptal edilen sınavların mazeretleri yapılmayacaktır.

•Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavı talebinde bulunabilir.

•Finallerin Mazereti olmaz.

Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için derslerin son haftası içinde yapılır. Mazeret sınavlarında öğrenci, dersin tüm içeriğinden sorumludur.

Diğer hususlar için DD-007-YTÜ Yarıyıl İçi Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Yapılış Esasları.doc inceleyiniz.