Projeler

Uluslararası Projeler

 1. Intensive Program: Sustainable Utilization of Renewable Resorces, Türkiye Proje Ortağı, 2009-2013.

 2. Development of multifunctional matrix structure for use in affinity biosensors liquid chromotography", TÜBİTAK, The Ministry of Ukraine for Education and Science, 2004-2006, MİSAG-UKR-1.


TÜBİTAK Projeleri

 1. Kısa, Orta ve Uzun Dönem Kan Şeker Ölçümlerini Eş Zamanlı Gerçekleştiren Yeni Bir Ölçüm Yöntemi Geliştirilmesi, 116S758, 2017.
 2. Biyo-Aktif Polimerik Yapılara Dayalı Tedavi Ve Tanı Platformlarının Kontrollü Polimerizasyon Ve Biyoortogonal Yöntemleri Ile Geliştirilmesi, 214M175, 2015.
 3. Katkılı Yeni Bir Adsorban Üretimi, Karakterizasyonu Ve Adsorpsiyon Performansının İncelenmesi, 115M469, 2015.
 4. Influenza A Enfeksiyonu Tanısı İçin (M2e) Peptidine Spesifik IgY Antikoruna Dayalı İmmünokromatografi Yöntemi ile Hızlı Tanı Kiti Geliştirilmesi, 115S132, 2015
 5. Pirinç Kabuğu Silikasindan Yapay Kemik Olarak Kullanilabilecek Biyoaktif Camlarin Üretimi Ve Osteosit Hücreleri Üzerine Etkisi, 213M647, 2014.
 6. L.Infantum'un Neden Olduğu Visseral Leishmaniasis'e Karşı Nanopartikül Temelli Aşı Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve Koruyucu Etkilerinin Belirlenmesi, 213S148, 2014.
 7. Aromatik Organofosfonik Asit Köprü Ligandlar Kullanılarak Hidrotermal Koşullarda Geçiş Metal Içeren Organik/Inorganik Hibrit Materyallerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Küçük Molekül Depolama Özelliklerinin Araştırılması, 212T060, 2012.
 8. Miyokardial İskemide Potansiyometrik İyon Seçici Sensör Sistemi Kullanılarak Yeni Bir Erken Tanı Yöntemi Geliştirilmesi, 112S166, 2012. 
 9. RAFT Yöntemiyle Potansiyel DNA Taşıyıcısı Olarak PVP-b-PEG (Polivinilpiridin-B-Poli(Etilenglikol Metileter Metilakrilat)) Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, 110T570, 2010-2011. 
 10. Leishmaniasise Karşı Aşı Geliştirilmesinde Polimerlere Dayalı Yeni Bir Yaklaşım: Lipofosfoglikan (LPG)-Polimer Konjugatlar, 108S170, 2008-2011.
 11. Antisens Oligonükleotid Taşıyıcısı Olarak Farklı Özelliklerde Polimerik Yapıların Tasarımı, Sentezi, Karakterizasyonu ve Tümör Hücrelerine Antisens Oligonükleotid Aktarımı, 107T864, 2008-2010.
 12. Plasmodium Vivax'ın Laktat Dehidrohenaz Enziminin Üç Boyutlu Yapısının Tanımlanması ve Plasmodium'ların Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genin Yönlendirilmiş Mutagenez Metoduyla Diğer Bazı Apicomplexan LDH'ları İle Karşılaştırılması, 104T215, 2005-2010


SAN-TEZ Projeleri

 1. Kütanöz Leishmaniasis'e Neden Olan L. Tropica'dan İzole Edilen Lipofosfoglikan Moleküllerine Karşı Monoklonal Antikor Teknolojisine Dayalı Tanı Kitinin Geliştirilmesi, 0254.STZ.2013-2, 2014.


İstanbul Kalkınma Ajansı Projeleri

 1. Farklı Atık Su Kaynakları Kullanılarak Yeni Ve Etkin Mikroalg Yetiştirme Sistemi Tasarımı Ve Biyoyakıt Üretimi, TR10/14/EVK/0002, 2014.
 2. Biyoteknolojik Serada Biyosensörler Kullanılarak Hidroponik Sistemde Lale Üretimi, İSTKA/2012/BİL/332, 2013.


TAGEM Projeleri

 1. Tarımsal Atıklardan Elde Edilen Nanogözenekli Silika Aerojellerin Gıda Katkı Maddesi Olarak Değerlendirilmesi İçin Optimizasyon Çalışmalarının ve in vitro Hücre Testlerinin Yapılması, TAGEM-17/AR-GE/11, 2017.
 2. Toxoplasma Gondii'ye Karşı Nano Boyutta Aşı Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve Deney Hayvanlarında Etkinliğinin İncelenmesi, TAGEM-15ARGE-41, 2015.
 3. Mikroalgal Ekzopolisakkaritlerin Sütlü Tatlılar Endüstrisinde Kullanımı ve Biyoaktif, Reolojik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, TAGEM-15ARGE- 35, 2015.
 4. Theileriosis'in Tedavisinde Kullanılabilecek Yeni Bir İlaç Adayı Tespit Etmek İçin Kumarin Türevlerinin Theileria Annulata'nın Enolaz Enzimini İnhibisyon Potansiyelinin Araştırılması, TAGEM-14/ARGE/17, 2014.
 5. Seralarda Bitki Hastalıklarının Erken Tespiti İçin Kalsiyum ve Salisilik Asit Seçici Sensörlerin Geliştirilmesi ve Uygulanması, TAGEM-14/ARGE/05, 2014.


DPT Projeleri

 1. Biyomedikal Malzemeler ve Yapay Dokular, 25-DPT-07-04-01, 2005-2010.

 2. Diş Restorasyon Malzemesinin Üretimi, 24-DPT-07-04-01, 2004-2006.

 3. Aşı Uygulama Amaçlı Polimer-Peptid Konjugatlannın Geliştirilmesi, 23-DPT-07-04-03, 2003-2006.

 4. Fonksiyonel Biyopolimer Sistemler, 23-DPT-07-04-02, 2003-2006.

 5. Biyogüvenlik Kapsamında Transgenik Gıdaların Belirlenmesine Yönelik Kontrol Sistemlerinin Oluşturulması, 23-DPT-07-04-01, 2003-2006.


BAP Projeleri

 1. Nazal Kaynaklı Sinir Kök Hücrelerinin Sinir Doku Mühendisliğinde Kullanılmak Üzere Grafen-Polikaprolakton (PCL) Temelli 3 Boyutlu Kültür Modelinin Geliştirilmesi, 2016-07-04-KAP01, 2016.
 2. Üretilen Alüminyum Katkılı Biyoaktif Camların İlavesi ile Hazırlanan Rezin Bazlı Dental Kompozitlerin Biyoaktivite, İyon Salımı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, 2016-07-04-GEP02, 2016.
 3. Kontrollü Salım Yapan Mikrobiyal Biyogübre, 2016-07-04-GEP01, 2016.
 4. Fonksiyonel özelliğe sahip jelatin sentezi ve karakterizasyonu, 2016-07-04-DOP06, 2016.
 5. Q Humma Hastalığına Karşı Aşı Modeli Oluşturulması Amacıyla Sentetik Polimerlerin Lipopolisakkaritlerle Konjugatlarının Geliştirilmesi ve Yapıların İncelenmesi, 2016-07-04-DOP05, 2016.
 6. Ebola Virüsüne Ait Sentetik Peptid-Polimer Konjugatlarının ve Nanoformülasyonlarının Sentezi ve Karakterizasyonu, 2016-07-04-DOP04, 2016.
 7. Kompozit yapıda polivinil klorür membran demir (II) ve (III) seçici yeni potansiyometrik elektrotların geliştirilmesi, 2016-07-04-DOP03, 2016.
 8. Bronkopulmoner Displazi ile Ilişkilendirilen Belirli Genlerdeki Polimorfizmlerin Türk Popülasyonu Üzerinde Incelenmesi, 2016-07-04-DOP02, 2016.
 9. Farklı İçerikli Biyoaktif Camların Biyosilikadan Ergitme Yöntemiyle Üretimi ve Biyoaktivitelerin İncelenmesi, 2016-07-04-DOP01, 2016.
 10. Makro ve Mikroalglerin Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkisinin İncelenmesi, 2016-07-04-YL13, 2016.
 11. Tıbbi Tanı Uygulamalarında Kullanılabilecek Biyoaktif Polimerlerin Hazırlanması, 2016-07-04-YL11, 2016.
 12. Dekstran Kaplı Silika Aerojellerin Kolon Kanseri Tedavisi İçin İlaç Salım Sistemi Olarak Geliştirilmesi, 2016-07-04-YL08, 2016.
 13. Biyomedikal Uygulamalarda Kullanılan Fonksiyonel Polimerlerin Sitotoksisitelerinin İncelenmesi, 2016-07-04-YL07, 2016.
 14. İnsan Nöroblastoma Hücrelerinde Metal-Uyarıcılı Oksidatif Stresle İndüklenen Alzheimer Modeli, 2016-07-04-YL05, 2016.
 15. İlaç Yeniden Konumlandırmanın in silico ve in vitro Uygulaması, 2016-07-04-YL04, 2016.
 16. Doğal Pigmentler Kullanılarak Biyofotovoltaik Hücre Oluşturulması, 2016-07-04-YL03, 2016.
 17. Alglerden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Araştırılması, 2016-07-04-YL01, 2016.
 18. Bos taurus Enolaz Enziminin Yapıya Dayandırılmış İlaç Tasarımı Yönünde Yapısal, Moleküler ve Enzimatik Analizlerinin Yapılması, 2015-07-04-KAP07, 2015.
 19. Potansiyometrik mikro sensor dizilerinin tasarımı ve uygulamaları, 2015-07-04-KAP06, 2015.
 20. FARKLI DOKU KAYNAKLARINDAN ELDE EDİLEN MEZENKİMAL KÖK HÜCRELER ile İNSAN MEME KANSERİ HÜCRELERİ ARASİNDAKİ ETKİLEŞİMİN İNCELENMESİ, 2015-07-04-KAP04, 2015.
 21. Akut mide mukoza hasarı üzerine Okra(Abelmoschus Esculentus L.)nın anti-ülser etkisinin araştırılması, 2015-07-04-KAP02, 2015.
 22. EBOLA VİRÜS HASTALIĞINA KARŞI YENİ NESİL PEPTİD AŞI MODELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, 2015-07-04-KAP01, 2015.
 23. Nanogözenekli Aerojellerin Biyosilika Kullanılarak Farklı pH, Asit, Yaşlandırma Koşullarında Üretimi ve Ayçiçek Yağında Adsorpsiyon Performansının İncelenmesi, 2015-07-04-KAP05, 2015.
 24. CHLORELLA MİKROALG TÜRLERİNE BACA GAZININ ETKİSİ VE ÜRETİLEN MİKROALGLERİN BİYODİZEL OLARAK KULLANIMI, 2015-07-04-KAP03, 2015.
 25. Toxoplazmozun Tanısında Kullanılmak Üzere Parazite Spesifik Immünoglobülin Y Antikorunun Üretimi, 2015-07-04-GEP03, 2015.
 26. Tarımsal Uygulamalar İçin Hidrojel Üretimi, 2015-07-04-GEP02, 2015.
 27. Toksoplazma Parazitlerinin Yüzey Proteini ile Adjuvant Etkili Polimer Kombinasyonunun Toksoplazmoza Karşı Koruyucu Etkinliğinin İncelenmesi, 2015-07-04-GEP01, 2015.
 28. Bitki Hastalıklarının Tespiti İçin Kalsiyum Seçici Sensörün Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2015-07-04-YL01, 2015.
 29. Biyosilikalı Ti Katkılı 45S5 Biyoaktif Camların Ergitme Yöntemi ile Üretimi, 2016-07-04-YL02, 2016.
 30. Nanogözenekli Aerojel ile Ayçiçek Yağından Bazı Safsızlıkların Giderilmesi, 2015-07-04-YL05, 2015.
 31. Yapay Kemik Olarak Kullanılabilen Bıyosilikalı 45s5 Biyoaktıf Camların Üretimi Ve Osteosit Hücreleri Üzerine Etkisi, 2015-07-04-YL04, 2015.
 32. Mikroalg Üretimi ve Biyoetanol Eldesinde Değerlendirilmesi, 2015-07-04-YL03, 2015.
 33. Domateste bulunan pestisit kalıntılarının giderilmesinde doğal ve kimyasal çözücülerin etkinliğinin araştırılması,2015-07-04-YL02, 2015.
 34. Monovalent Anyon ve Katyonların Minyatür Kolon İyon Kromatografi-Potansiyometri ile Eşzamanlı Tayini, 2014-07-04-KAP04, 2014.
 35. İnsan Akciğer Kanserinde Nitrik Oksitin Tümör Gelişimi Üzerine Etkisi, 2014-07-04-KAP03, 2014.
 36. Hidrofobik Aerojellerin İnşaat Sektöründe Yalıtım Amaçlı Sıva Olarak Kullanımının İncelenmesi, 2014-07-04-KAP02, 2014.
 37. Biyolojik Atıksu Arıtma Çamurları ve Algler Gibi Farklı Hammaddelerden Adsorbent Üretimi, 2014-07-04-KAP01, 2014.
 38. Quercetin Yüklü Nanopartiküllerin Sentezi, Karakterizasyonu ve in-vitro Antioksidan Aktivitesinin Değerlendirilmesi, 2014-07-04-GEP03, 2014.
 39. Poli(4-vinilpiridin)-g-Poli(etilenglikol) Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, 2014-07-04-GEP01, 2014.
 40. Kafeik Asit Fenetil Ester Yüklü Nanopartiküllerin Üretimi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi, 2014-07-04-GEP02, 2014.
 41. Kalkopirit ve pirit minerallerinin asidofilik bakterilerle biyoliçi, 2014-07-04-DOP03, 2014.
 42. Buğday Kabuğu Külünden Zeolit Üretilmesi ve Adsorpsiyon Performansının İncelenmesi, 2014-07-04-DOP02, 2014.
 43. Toplumumuzda Ankilozan Spondilit Hastalığına Genetik Yatkınlığın Kütle Spektroskopisi ile Belirlenmesi, 2014-07-04-DOP01, 2014.
 44. Koruyucu Yeni Nesil Peptid Aşı Modelleri:Viral Kuduz Hastalığı Peptidlerinin Çeşitli Adjuvantlarla Biyokonjugatlarının Geliştirilmesi, 2014-07-04-YL05, 2014.
 45. Sık Görülen Bakteriyel Türlerin Tanısını Gerçekleştirmek Üzere Biyoinformatik Analizlerin Yapılması ve Kütle Spektroskopisine Dayalı Bir Panelin Gerçekleştirilmesi, 2014-07-04-YL04, 2014.
 46. Protein Bazlı Doğal Polimerlerden Makrogözenekli Doku iskelesi Eldesi, 2014-07-04-YL03, 2014.
 47. Alglerin Biyoetanol Üretiminde Değerlendirilmesi, 2014-07-04-YL02, 2014.
 48. Veteriner Hekimliğinde Brucella Abortus Hastalığına Karşı İmmunojen Olarak Kullanılabilen Sentetik Peptid Polimer Konjugatlarının Sentezlenmesi ve Yapılarının İncelenmesi, 2014-07-04-YL01, 2014.
 49. Biyomedikal uygulamalar için akıllı biyo-konjuge polimerik yapıların sentezi, 2013-07-04-KAP05, 2013.
 50. Biyopolimer Bazlı Kriyojel Doku İskelerinin Tasarımı, 2013-07-04-KAP03, 2013.
 51. Mikroalg Üretimi Ve Biyodizel Eldesinde Değerlendirilmesi, 2013-07-04-KAP08, 2013.
 52. Viral Enfeksiyonlardan Koruyucu Yeni Nesil Peptid Aşı Modellerinin Geliştirilmesi, 2013-07-04-KAP07, 2013.
 53. Pirinç Kabuğu Külünden Elde Edilen Silikadan Mg, Al, Sr İlaveli Biyoaktif Camlarin Üretimi Ve Osteosit Hücreleri Üzerine Etkisi, 2013-07-04-KAP06, 2013.
 54. Faklı Işın Kaynakları İle Polimerize Edilen Bulk Fill Rezin Kompozitlerin Termal, Mekanik, Yapısal ve Spektral Özelliklerinin In vitro İncelenmesi, 2013-07-04-KAP04, 2013.
 55. Farkli Doku Kaynaklarindan Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin Peptid Hydrogel (Bd™ Puramatrix™) Ve Poli(e-Kaprolakton) Scaffoldlari İle Etkileşimlerinin İncelenmesi Ve Kikirdak Doku Mühendisliğinde Kullanilmak Üzere 3 Boyutlu Hücre Kültür Modelinin Geliştirilmesi, 2013-07-04-KAP02, 2013.
 56. Sanayi Ve Sağlık Uygulamalar İçin Magnet Tasarimi, 2013-07-04-KAP01, 2013.
 57. İnsülin ile kimyasal kontrollü ilaç salınım sistemlerinin oluşturulması, 2013-07-04-GEP03, 2013.
 58. Biyo-aktif mikrojel ve nanojellerin sentezi, 2013-07-04-GEP01, 2013.
 59. Mikrobiyal Yakıt Pilinde Eş Zamanlı Bitki Besin Elementleri ve Elektrik Enerjisi Üretimi, 2013-07-04-GEP02, 2013.
 60. Nanopartikül İçeren Farklı Kombinasyonların Kütanöz Leishmaniasis Etkenlerine Karşı In Vitro ve In Vivo Antiparaziter Etkilerinin İncelenmesi ve Hastalığın Tedavisinde Yeni Yaklaşımların Geliştirilmesi, 2013-07-04-DOP02, 2013.
 61. Akut miyokard infarktüsünde İskemi Modifiye Albumin ,Oksidatif Stres ve Antioksidan enzim Düzeylerinin Araştırılması, 2013-07-04-YL07, 2013.
 62. Mide Kanserinin Başlıca Patojeni Olan Helicobacter Pylori’nin Devamlı Kültürünün Yapılması, Üreaz Antijeninin İzolasyonu, Saflaştırılması Ve Elısa Tanı Kitinin Yapılması 2012-07-04-KAP09, 2012.
 63. Tüketimi Yaygın Olan Sebze, Meyve Ve Süs Bitkilerinin Hidroponik Sistemde Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi, 2012-07-04-KAP08, 2012.
 64. Bimetallic organik-inorganik hibrit iskelet yapıların seçilmiş multidentat fosfonik asitlerden sentezi ve karakterizasyonu, 2012-07-04-KAP07, 2012.
 65. Mikro ve Makro Besin Elementlerinin Bitki Gelişimindeki Rolünün Kimyasal ve Biyosensörler ile Takibi, 2012-07-04-KAP06, 2012-2013. 
 66. Kreatin ve Kreatinin Biyosensörlerin Akış-Enjeksiyon Analiz Sisteminde Dedektör Gibi Kullanılması: Kreatin ve Kreatinin Biyolojik Sıvılarda Eşzamanlı Tayini, 2012-07-04-KAP05, 2012-2014.
 67. Multidentat organoimin ligand ve aromatik fosfonik asitler kullanılarak geçiş metalleri ile beraber metal organik iskelet yapıların sentezlenmesi, 2012-07-04-KAP04, 2013-04-02.
 68. Bis-GMA Esaslı Dental Kompozitlerin Fotopolimerizasyonu Esnasında Oluşan Yapısal Değişikliklerin Matematiksel Modellenmesi, 2012-07-04-KAP03, 2012-2014.
 69. Insan Olfaktör Kök Hücrelerin İzolasyonu Kültürünün Yapılması Karakterizasyonu Ve Hasar Görmüş Fasiyal Sinir Hücrelerinin (Ratlarda) İyileşmesinde Etkisinin İncelenmesi, 2012-07-04-KAP02, 2012-2013.
 70. Hidroponik Topraksız Tarım Sistemleri İçin Yeni Bir Yaklaşımla Katı Ortam Bitki Yetiştirme Materyallerinin Geliştirilmesi, 2011-07-04-GEP05, 2011-2013.
 71. Topraksız Tarımda Echinacea purpurea (L.) Moench (Ekinezya), Foeniculum vulgare Miller (Rezene), Matricaria recutita L. (Tıbbi Papatya) Üretimi ve Üretim Koşullarının Optimize Edilmesi, 2011-07-04-GEP03, 2011-2013.
 72. Azotun Mikroorganizmalarla Üretilmesi ve Bitki Üretiminde Kullanılması, 2011-07-04-GEP02, 2011-2013.
 73. Fındık Yağından Yeni Bir Yöntemle Metil Ester Eldesi, 2011-07-04-GEP01, 2011-2013.
 74. Prostat kanseri ile ilişkili olduğu düşünülen bazı gen polimorfizmlerinin Türk hastalarda incelenmesi, 2012-07-04-DOP02, 2012-2014.
 75. Dental Kompozitlerde Pirinç Kabuğu Külünden Üretilen Silika Tozlarının Kullanılması, 2012-07-04-DOP01, 2012-2014.
 76. Canine Parvovirus’e Ait Antijenik Özellikli Sentetik Peptidlerin Sentezi ve Biyokonjugatlarının Geliştirilmesi, 2011-07-04-DOP01, 2011-2012.
 77. Arkeik Bir Bakteri Olan Haloarcula Hispanica ‘dan Alfa Amilaz Üretimi, 2012-07-04-YL03, 2012-2013.
 78. Kolon Kanseri ile İlgili Olduğu Bildirilen Bacteroides fragilis’in Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genin İzolasyonu ve Klonlanması, 2012-07-04-YL02, 2012-2013.
 79. İlaç salınımı uygulamaları için metal organik iskelet yapılı sensör molekül geliştirilmesi, 2012-07-04-YL01, 2012-2013.
 80. Metalik Nanopartiküllerin Toksisitesinin Tayin Edilmesinde Hücre Kültür Modellerinin Geliştirilmesi, 2011-07-04-KAP06, 2011.
 81. Antibakteriyel, çift katmanlı yara örtü malzemelerinin hazırlanması, karakterizasyonu ve antibakteriyel özelliklerinin incelenmesi, 2011-07-04-KAP05, 2011.
 82. Arkeal Kaynaklı α-Amilaz ve Selülaz Enzimlerinin Üretimi ve Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi, 2011-07-04-KAP04, 2011.
 83. Theileria annulata’nın enolaz enzimini kodlayan genin introndan arındırılarak izole edilmesi, ifadesinin yapılması ve yönlendirilmiş mutagenez ile analiz edilmesi, 2011-07-04-KAP03, 2011.
 84. Biyoteknolojik Sera, 2011-07-04-KAP02, 2011.
 85. Türkiye’de İlk Defa Hidroponik Sistem İle Biyosensörler Kullanılarak Lale Üretimi, 2011-07-04-KAP01, 2011.
 86. RAFT Yöntemiyle N-(2-Hidroksipropil) Metakrilamid(HPMA)-Vinilpiridin (VP) Kopolimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, 2011-07-04-YULAP03, 2011-2012.
 87. Plasmodium falciparum’un Laktat Dehidrogenaz Enziminin saflaştırılması ve analizi, 2010-07-04-YL01, 2010-2011.
 88. Kordon Kanı Mezenkimal Kök Hücrelerinin Hepatosit Hücrelerine Farklılaşmasının Optimizasyonu, 2010-07-04-DOP01, 2010-2012.
 89. Melanoma Hastalğını Oluşturan Sentetik Peptidlerin Poliakrilikasit ve Kopolimerleri ile Konjugasyonu, 29-07-04-DOP01, 2010-2011.
 90. Streptozotocin (STZ) ile diyabet oluşturulan sıçanlarda kimyasal olarak modifiye edilmiş Süperoksit Dismutazın (SOD) antioksidatif özelliklerinin incelenmesi ve geliştirilmesi, 2010-07-04-GEP01, 2010-2012.
 91. Biyobozunur Özellikli Doğal Chitosan Polimerinin Protein ve Poliakrilik asitle Konjugatlarının Mikrodalga Destekli Sentezi ve Karakterizasyonu, 29-07-04-GEP01, 2010-2012.
 92. İlaç Tasarım Çalışmalarında Kullanmak Üzere Bazı Apicomplexa Parazitlerinin Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genin İzolasyonu ve Klonlanması, 2010-07-04-KAP01, 2010-2011.
 93. Sentetik Polimer-Peptid Konjugatlarının Üretimi, 29-07-04-ODAP01, 2010-2012.
 94. İstanbul’daki Kan Merkezlerinden Elde Edilen Donör Kan Örneklerinde, Yeni ve Klasik Tanı Yöntemleri ile Leishmania’nın İncelenmesi, 29-07-04-02, 2009-2011.
 95. Kızartma yağlarının mikrodalga yöntemi ile alkolizi, 29-07-04-01, 2009-2010.
 96. Farklı Dolgular Kullanılarak Hazırlanmış Dental Kompozitlerin Işık ile Sertleştirilmesi Sırasındaki Polimerizasyon Büzülmesinin İncelenmesi, 29-07-04-03, 2009-2010.
 97. Yenilenebilir biyomalzemelerden biyodizel saflaştırmasında kullanılan magnezyum silikat üretimi, 29-07-04-YL05, 2009-2010.
 98. Türk Tüketicisi için Gıda Güvenlik ve Biyogüvence Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Önerilerin Belirlenmesi, 23-07-04-01, 2003-2005.
 99. Alfa Amilaz ve Horseradish Peroxidase Enzimlerinin Polisakkarid Konjugatları, 23-01-02-04, 2003-2006.
 100. Fonksiyonel Polimer-Peptid Konjugatları, 22-07-04-01, 2003-2006.
 101. Mucor Miehei Rennetin Kimyasal Modifikasyonu, 21-01-02-03, 2001-2004.