Program Çıktıları
Biyomühendislik Bölümü Lisans Programlarında program eğitim amaçlarına ulaşabilmek için öğrencilerimizin eğitim süreleri boyunca edinecekleri gerekli bilgi, beceri ve davranış bileşenleri Program Çıktıları olarak aşağıda sıralanmaktadır. Bu program çıktıları öğrencilere lisans eğitimleri sırasında ilgili ders etkinlikleri ile kazandırılmaktadır. Lisans eğitimi sırasında program çıktılarının kazandırıldığı dersler ekli dosyada verilmektedir. Dosyaya ulaşmak için tıklayınız.
 
Biyomühendislik Lisans Programı çıktıları MÜDEK Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm v2.2) esas alınarak oluşturulmuştur.
 
Program Çıktıları
1.a  Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi
1.b İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi
1.c Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
2.a Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
2.b Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3.a Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
3.b Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4.a Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi
4.b Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5.a Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi
5.b Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi
5.c Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi
5.d Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
6.a Bireysel çalışma becerisi
6.b Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
6.c Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
7.a Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
7.b Etkin sunum yapabilme becerisi
7.c En az bir yabancı dil bilgisi
7.d Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi
7.e Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi
7.f Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8.a Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık
8.b Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9.a Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi
9.b Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10.a Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
10.b Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık
10.c Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11.a Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
11.b Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık